گالری

تصاویرکارخانه سیمان کاوان بوکان

تصاویر مربوط به محوطه , آزمایشگاه , محل بارگیری و دفتر کنترل کارخانه سیمان کاوان بوکان می باشد .